Asbestinventarisatie SC 540

Asbestinventarisatie, SC 540, Regie Vastgoed, advies- en managementbureau, Vastgoed, Regie, Asbest, inventarisatie,Voorafgaand aan renovatie of sloop van zakelijk onroerend goed is het wettelijk verplicht om een asbestinventarisatie uit te voeren door een SC-540 gecertificeerd bedrijf. Voor particulier onroerend goed is dit in de meeste gevallen ook verplicht behoudens enkele uitzonderingen. Een andere reden om een asbestinventarisatie uit te voeren is om zekerheid te krijgen of de woon- of werkomgeving asbestveilig is. Het doel van de asbestinventarisatie is om asbestverdachte (bouw)materialen te identificeren, een risicoanalyse te maken en dit te rapporteren.

Wat houdt een asbestinventarisatie in?

Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid over de volgende zaken:

• of asbest in een gebouw aanwezig is
• om welke soorten asbest het gaat
• op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden
• de staat van het materiaal.

Tijdens de inventarisatie wordt een risicobeoordeling uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar het potentiële risico voor de gebruikers van het gebouw. Op basis van deze informatie wordt beoordeeld of direct verwijderen noodzakelijk is of niet, of dat nader onderzoek nodig is.

Typen asbestinventarisatie

TYPE A: Een volledige deskresearch, visuele inspectie (inclusief licht destructief onderzoek) in combinatie met monstername van asbestverdachte materialen, beoordeling van de staat en omvang van toepassing, bepalen van het potentiële risico en het uitvoeren van laboratoriumanalyse van de materiaalmonsters en de rapportage.

TYPE B: Aanvullend destructief onderzoek. Dit onderzoek is een aanvulling op het type A onderzoek. Hiermee worden ook de niet zichtbare asbestverdachte toepassingen op het moment dat sprake is van sloop of strippen onderzocht. Hierbij gaat het met name om toepassingen in fundering of constructie van een gebouw.

TYPE G: Inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw. Deze asbestinventarisatie  is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie Type A. De uitbreiding bestaat uit een risicobeoordeling gericht op de gebruikssituatie en het opstellen van een asbestbeheersplan volgens NEN-EN-ISO/IEC 2991: 2005.

Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling NEN 2991 Type 0 (nul)
Soms wordt voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, een beperkte inventarisatie conform NEN 2991 uitgevoerd. Tijdens deze inventarisatie wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, zonder gebruik te maken van destructieve onderzoeksmethoden. Het onderzoek kan worden gedaan in gebouwen, constructies of objecten in bewoonde/gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt.

De resultaten van deze inventarisatie dienen vastgelegd te worden in een rapport. Het resultaat van deze zogenoemde type 0 inventarisatie kan dan als startpunt dienen. Uiteraard wordt een type 0 inventarisatie uitsluitend uitgevoerd indien er voor het betreffende bouwwerk of object geen type A of type G inventarisatie beschikbaar is, terwijl er redenen zijn om op korte termijn een NEN 2991 risicobeoordeling uit te voeren. De uitvoering van een Type 0 onderzoek valt niet onder de SC-540. Als hulpmiddel zijn richtlijnen voor de aanbesteding van asbestinventarisatie beschikbaar. Ook is een checklist voor de beoordeling van asbestinventarisatie rapporten beschikbaar.

Sloopmelding
Voor de sloop van een gebouw, het verwijderen van asbesthoudend materiaal tijdens een verbouwing of renovatie is een sloopmelding nodig. Bij het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbest moet ook altijd een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn. Deze verplichting volgt uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

REGIE Vastgoedmanagement kan u adviseren over de mogelijkheden, neem vrijblijvend contact met ons op of vraag direct een offerte aan via de website.

Lees meer over asbest op onze kennisbank of kijk eens bij mogelijke asbestbronnen via onze downloads.